Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy MAY, bytové družstvo 1. část a 2. část

OBSAH:

ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

    Čl. 1    Právní postavení

    Čl. 2    Obchodní firma a sídlo

    Čl. 3    Předmět činnosti bytového družstva

    Čl. 4    Omezení při nakládání s majetkem

    Čl. 5    Družstevní podíl - obecná ustanovení

 

ČÁST DRUHÁ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL  A  VKLADY ČLENŮ

    Čl. 6    Základní ustanovení

    Čl. 7    Základní členský vklad

      Čl. 8    Zvýšení nebo snížení základního členského vkladu

    Čl. 9 až 14  Další členský vklad

    Čl. 9    Společné  ustanovení

    Čl. 10  Způsob určení výše dalšího členského vkladu a postupu při  jeho splacení (splnění)

    Čl. 11  Nepeněžitý další členský vklad

    Čl. 12  Smlouva o dalším členském vkladu

    Čl. 13  Více dalších členských vkladů téhož člena

    Čl. 14  Vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství

 

ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V BYTOVÉM DRUŽSTVU

Oddíl 1: Vznik členství a  seznam členů

    Čl. 15  Podmínky pro členství, vznik členství

    Čl. 16  Postup při přijetí za člena na základě písemné členské přihlášky

    Čl. 17  Seznam členů

Oddíl 2: Práva a povinnosti člena a bytového družstva

    Čl. 18  Základní práva a povinnosti člena a bytového družstva

    Čl. 19  Práva a povinnosti ve vztahu k nájmu družstevního bytu-obecně

Oddíl 3: Převod, přechod, rozdělení a splynutí  družstevního podílu 

    Čl. 20  Převod družstevního podílu

    Čl. 21  Přechod družstevního podílu

    Čl. 22  Rozdělení družstevního podílu

    Čl. 23  Splynutí družstevních podílů

Oddíl 4: Zánik členství v bytovém družstvu

    Čl. 24  Způsoby zániku členství

    Čl. 25  Dohoda o zániku členství

    Čl. 26  Vystoupení člena z bytového družstva

    Čl. 27  Vystoupení člena z bytového družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov

Oddíl 5: Vyloučení člena z bytového družstva           

    Čl. 28  Důvody pro vyloučení

    Čl. 29  Udělení výstrahy před rozhodnutím o vyloučení  

    Čl. 30  Rozhodnutí o vyloučení

    Čl. 31  Postup člena proti rozhodnutí o vyloučení

    Čl. 32 až 34  Společná ustanovení k vyloučení

Oddíl 6: Vypořádací podíl při zániku členství za trvání bytového družstva   

    Čl. 35  Nárok na vypořádací podíl

    Čl. 36  Lhůta splatnosti vypořádacího podílu

   

 

ČÁST  ČTVRTÁ: NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU

Oddíl 1: Právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, náležitosti nájemní smlouvy

    Čl. 37 Základní ustanovení

    Čl. 38 Právo na uzavření nájemní smlouvy nebo právo nájmu a  převod či přechod družstevního podílu

Oddíl 2: Náležitosti smlouvy o nájmu družstevního bytu,

   nájemné a úhrady cen služeb spojených s bydlením

    Čl. 39 a 40  Náležitosti smlouvy o nájmu družstevního bytu

    Čl. 41 Nájemné

    Čl. 42 Plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (služby)

    Oddíl 3: Práva a povinnosti bytového družstva a člena  bytového družstva

  spojené s nájmem družstevního bytu

    Čl. 43  Základní práva a povinnosti bytového družstva

                jako pronajímatele družstevního bytu

    Čl. 44  Základní práva a povinnosti člena bytového družstva

                jako nájemce družstevního bytu

    Čl. 45  Opravy a údržba v bytě

    Čl. 46  Právní důsledky převodu, přechodu, rozdělení a splynutí družstevního podílu  spojeného s nájmem družstevního bytu ve vztahu k tomuto nájmu

    Oddíl 4 Manželé, společné členství,  společný nájem družstevního bytu

    Čl. 47  Společné členství manželů v bytovém družstvu a společný nájem družstevního bytu

    Čl. 48  Bydlení manželů v družstevním bytě, nejsou-li společnými členy bytového družstva

    Čl. 49  Společná ustanovení k nájmu družstevního bytu

 

ČÁST  PÁTÁ: ORGÁNY  BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Oddíl 1: Obecná ustanovení o orgánech

    Čl. 50  Základní ustanovení

    Čl. 51  Společná ustanovení

Oddíl 2: Členská schůze

    Čl. 52  Postavení a působnost členské schůze

    Čl. 53  Svolání členské schůze

    Čl. 54  Usnášeníschopnost členské schůze

    Čl. 55  Náhradní členská schůze

    Čl. 56  Rozhodování per rollam

Oddíl 3: Volené orgány a jiné orgány bytového družstva

    Čl. 57  Představenstvo

    Čl. 58  Kontrolní komise

 

ČÁST  ŠESTÁ: HOSPODAŘENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA

    Čl. 59 Základní ustanovení

    Čl. 60  Dlouhodobý finanční zdroj na opravy a investice (zdroj na opravy a investice)

    Čl. 61  Fondy bytového družstva

    Čl. 62  Nedělitelný fond

    Čl. 63  Zisk bytového družstva

    Čl. 64  Ztráta bytového družstva

    Čl. 65  Uhrazovací povinnost členů

    Čl. 66  Uložení uhrazovací povinnosti

 

ČÁST SEDMÁ: ZRUŠENÍ A ZÁNIK BYTOVÉHO DRUŽSTVA

    Čl. 67  Zrušení bytového družstva

    Čl. 68  Zánik bytového družstva

 

ČÁST OSMÁ: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    Čl. 69 až čl. 72

 

 

STANOVY  BYTOVÉHO DRUŽSTVA

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1

Právní postavení

1. Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, ZOK), (dále jen zákon), společenstvím neuzavřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů zejména v oblasti zajišťování bytových potřeb svých členů způsobem podle těchto stanov.

2. Bytové družstvo je obchodní korporací, jejíž právní poměry se řídí zejména ustanoveními zákona o obchodních společnostech a družstvech, ustanoveními občanského zákoníku o právnických osobách a podnikateli, pokud se vztahují také na bytové družstvo, a těmito stanovami.

3. Za porušení svých závazků odpovídá bytové družstvo celým svým majetkem. Členové neručí za závazky bytového družstva, nestanoví-li zákon pro některé případy jinak. Uhrazovací povinnost mají členové jen v případech a v rozsahu, jak určují tyto stanovy.

4. Bytové družstvo zřizuje ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům družstva.

 

Článek 2

Obchodní firma a sídlo

Družstvo přijalo název – obchodní firma: MAY, bytové družstvo

Sídlo Blansko, 9. května 4, PSČ 678 01

IČ 25312251

 

Článek 3

Předmět činnosti bytového družstva

                                                                       

1. Základním účelem založení a předmětem činnosti bytového družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů podle těchto stanov.

2. Bytové družstvo zajišťuje veškeré činnosti příslušející vlastníkovi nemovitých věcí a pronajímateli, včetně uzavírání příslušných smluv, spolu s veškerou správou a zajišťováním provozu domů a bytů pro své členy jako nájemce, včetně zajišťování služeb spojených s bydlením a spolu s činnostmi spojenými s organizováním a řízením záležitostí družstva a s činností jeho orgánů.

3. Při zajišťování bytových potřeb svých členů zajišťuje bytové družstvo zejména tyto činnosti:

a) provoz a správa bytového domu, popřípadě dalších staveb ve vlastnictví bytového družstva, sloužících k  provozu a správě bytového domu a pozemku, včetně zajišťování údržby, oprav, případně provádění změny stavby, modernizace či rekonstrukce, zajišťování činností s tím bezprostředně souvisejících a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely,

 

b) pronájem družstevních bytů a zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů členům bytového družstva - nájemcům podle stanov, s tím spojené uzavírání nájemních smluv, popřípadě pronajímání bytů jiným osobám než členům a s tím spojené uzavírání nájemních smluv.

 

4. K zajišťování provozních, technických, správních a obdobných činností spojených s předmětem činnosti podle odstavců 1. až 3. je oprávněno bytové družstvo sjednat smlouvu s jinou osobou (právnickou či fyzickou), jejímž předmětem podnikání je správa nemovitých věcí a činnosti s tím spojené; sjednání takové smlouvy nebo její změny podléhají předchozímu schválení členskou schůzí.

 

5. Ustanovení těchto stanov, která se týkají družstevních bytů, se obdobně vztahují také na družstevní nebytové prostory, neplyne-li výslovně z jednotlivých ustanovení stanov nebo z povahy věci něco jiného.

6. Bytové družstvo může provozovat jako svoji vedlejší a doplňkovou činnost pronájem společných částí domu či jiné doplňkové činnosti schválené členskou schůzí.

   

 

Článek  4

Omezení při nakládání s majetkem

                                                                                       

1. Bytové družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty nebo budovy s družstevními byty nebo pozemky jimi zastavěné a s nimi věcně související, bez předchozího souhlasu alespoň dvou třetin členů bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů. Souhlas lze udělit jedině písemnou formou s úředně ověřenými podpisy.

 

2. Bytové družstvo nesmí převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo budovám s družstevními byty nebo pozemkům jimi zastavěným a s nimi věcně souvisejícím, bez předchozího souhlasu s převodem a s podmínkami tohoto převodu, uděleného všemi členy bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů  nebo jim vzniklo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Souhlas lze udělit jedině písemnou formou s úředně ověřenými podpisy.

 

3. Ustanovení odstavce 2. se nepoužije, jestliže se jedná o převody družstevních bytů (jednotek, které zahrnují družstevní byty) do vlastnictví členů bytového družstva, kteří jsou jejich nájemci. O převodu vlastnického práva k těmto družstevním bytům členům bytového družstva rozhoduje členská schůze.

 

 

Článek 5

Družstevní podíl – obecná ustanovení

1. Práva a povinnosti člena plynoucí z členství v bytovém družstvu představují družstevní podíl.

2. Spoluvlastnictví družstevního podílu se vylučuje.

3. Zastavit družstevní podíl v bytovém družstvu se vylučuje.

 

 

ČÁST  DRUHÁ

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY ČLENŮ

 

Článek 6

Základní ustanovení

1. Základní kapitál bytového družstva je tvořen souhrnem všech členských vkladů všech členů bytového družstva.

    

2. Člen bytového družstva, s jehož družstevním podílem je spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo nájem družstevního bytu, se podílí na základním kapitálu členským vkladem, jímž se rozumí souhrn základního členského vkladu a dalšího členského vkladu, jímž se podílí na pořízení domu s pozemkem (nebo domu bez pozemku), v němž se nachází byt, jehož se jako člen bytového družstva stane nájemcem, nebo jehož je nájemcem.

 

3. Člen se může na základním kapitálu podílet více členskými vklady, spojenými s více jeho předměty nájmu nebo spojenými s pořízením bytů, které bytové družstvo pronajme či pronajímá jiné osobě, za podmínek podle těchto stanov.

 

4. Člen bytového družstva, s jehož družstevním podílem není spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu ani nájem družstevního bytu, se podílí na základním kapitálu bytového družstva základním členským vkladem; může se podílet na základním kapitálu dalším členským vkladem spojeným s pořízením bytů, které bytové družstvo podle odstavce 3. pronajímá jiné osobě.

 

 

Článek 7

Základní členský vklad

 

1. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná a činí 3 000 Kč. Základní členský vklad je peněžitý a přede dnem splacení vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu členství v bytovém družstvu nevznikne. Základní členský vklad nelze za trvání členství v bytovém družstvu členovi vracet, a to ani zčásti, vyjma případu, že by došlo rozhodnutím členské schůze za podmínek podle zákona o obchodních společnostech a družstvech ke snížení základního členského vkladu.

 

2. Jednou z podmínek vzniku členství je písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a splacení celé výše základního členského vkladu, ať jde o vznik členství při vzniku bytového družstva po jeho založení nebo o vznik členství v průběhu trvání bytového družstva (§ 560 ZOK).

 

 

Článek 8

Zvýšení nebo snížení základního členského vkladu

 

1. Zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena je možné jen tehdy, pokud tak rozhodne členská schůze a pokud s tím souhlasí všichni členové bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů. Svůj souhlas musí členové bytového družstva projevit v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. Další podmínky zvýšení základního členského vkladu upravuje zákon o obchodních společnostech a družstvech.

2. Pokud by přicházelo v úvahu snížení základního členského vkladu, rozhodovala by o něm členská schůze, přičemž by musel být dodržen postup podle § 568 zákona o obchodních společnostech a družstvech.

 

Další členský vklad

 

Článek 9

Společné ustanovení

 

1. Dalším členským vkladem se člen podílí především na pořízení domu s pozemkem, v němž se nachází byt, jehož se jako člen bytového družstva stane nájemcem, nebo jehož je nájemcem. Platí to jak při pořízení nemovité věci s byty (pozemku s domem na něm postaveným nebo domu bez pozemku) koupí nebo výstavbou nového domu, tak při pořízení nových bytů změnou dokončené stavby přístavbou, vestavbou, nástavbou, apod.

 

2. Závazek k převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu ve výši určené členskou schůzí (ustavující schůzí při založení bytového družstva) formou sjednání písemné smlouvy o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu (smlouva o dalším členském vkladu) s bytovým družstvem podle čl. 12, popřípadě také splacení celé výše dalšího členského vkladu již před vznikem členství, určí-li tak členská schůze podle čl. 10, je jednou z podmínek vzniku členství v bytovém družstvu.

 

3. Člen se může podle článku 6 odst. 3. a 4. podílet na základním kapitálu bytového družstva více dalšími členskými vklady.

 

 

Článek 10

Způsob určení výše dalšího členského vkladu

a způsob určení jeho splacení (splnění)

1. Výši dalšího členského vkladu pro jednotlivého člena (uchazeče o členství) určuje členská schůze (při založení bytového družstva ustavující schůze) takovým způsobem, aby vyjadřovala podíl na celkové výši pořizovací ceny a dalších nákladů na pořízení nemovité věci (pozemku s domem nebo domu bez pozemku) připadající na byt, jehož bude člen nájemcem, nebo na jehož pořízení se podílí, aniž by se stal jeho nájemcem, ať jde o pořízení nemovité věci koupí nebo výstavbou.  

 

2. Výši dalšího členského vkladu v případě přijetí nového člena za trvání bytového družstva na základě písemné členské přihlášky, kdy se má přijatý člen stát nájemcem uvolněného bytu, určí svým usnesením představenstva bytového družstva.

 

3. Členská schůze (případně ustavující schůze při založení bytového družstva) vždy svým usnesením současně určí, zda vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu je člen (při založení zakladatel) povinen splatit najednou před vznikem členství (při založení bytového družstva ve lhůtě určené ustavující schůzí), anebo zda je povinen před vznikem členství splatit pouze část dalšího členského vkladu a zbytek splatit ve splátkách, jejichž výši a lhůty pro splacení členská schůze současně určí.

 

 

Článek 11

Nepeněžitý další členský vklad

   

1. Podle podmínek a potřeb bytového družstva může členská schůze (ustavující schůze při založení bytového družstva) schválit možnost splnění vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu či jeho části formou nepeněžitého dalšího členského vkladu; může případně také svým usnesením schválit, že nepeněžitým dalším členským vkladem může být také provedení nebo provádění práce nebo poskytnutí či poskytování služeb pro bytové družstvo.

2. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle příslušného právního předpisu, na němž se dohodnou bytové družstvo a vkladatel, při založení družstva se dohodne vkladatel s ostatními zakladateli. Před jeho vložením schválí konkrétní nepeněžitý vklad členská schůze (nebo při založení družstva ustavující schůze) spolu s peněžní částkou (započítává se na další členský vklad), která však nesmí být vyšší než částka, na kterou byl tento vklad oceněn. 

 

 

Článek 12

Smlouva o dalším členském vkladu

 

1. Smlouva o dalším členském vkladu obsahuje, jde-li o peněžitý další členský vklad, kromě údajů o účastnících smlouvy, alespoň

a)  údaje o výši peněžitého dalšího členského vkladu, popřípadě jen údaje o způsobu jejího výpočtu podle odstavce 3,

b) ujednání v souladu s usnesením členské schůze, že je uchazeč o členství povinen splatit celou výši  dalšího členského vkladu před vznikem členství jako podmínku pro vznik členství, anebo

c) ujednání v souladu s usnesením členské schůze, jakou část dalšího členského vkladu je povinen uchazeč o členství splatit před vznikem členství  a  dále, jakým způsobem, v jaké výši splátek a v jakých lhůtách se zavazuje splatit zbývající část dalšího členského vkladu s tím, že při prodlení byť jen jediné splátky na další členský vklad delším než 30 dní se stává splatným celá zbývající výše dalšího členského vkladu,

d) ujednání, ke kterému předmětu nájmu se další členský vklad vztahuje.

 

2. Smlouva o dalším členském vkladu obsahuje, jde-li o nepeněžitý další členský vklad, kromě údajů o účastnících smlouvy, alespoň

a) údaje o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu, anebo

b) má-li být nepeněžitým vkladem provedení nebo provádění práce nebo poskytnutí nebo poskytování služby členem, podrobný popis práce nebo služby, způsob a lhůty provedení nebo provádění práce či služby,

c) prohlášení obou smluvních stran o tom, že ocenění bylo provedeno soudním znalcem, na jehož osobě se dohodli obě smluvní strany,

d) výši ocenění nepeněžitého vkladu v penězích podle ocenění provedeného podle písm. c).

 

3. V případě, že v době uzavření smlouvy o dalším členském vkladu není známa konečná výše dalšího členského vkladu, uvedou se ve smlouvě pouze údaje o způsobu výpočtu výše dalšího členského vkladu, schváleném usnesením členské schůze (při založení družstva usnesením ustavující schůze), popřípadě  též s uvedením předpokládané konečné výše dalšího členského vkladu,  výše a lhůty zálohových plateb na splacení dalšího členského vkladu, spolu s ujednáním o tom, že konečnou výši dalšího členského vkladu a vypořádání nedoplatků či přeplatků schválí členská schůze, jakmile budou známy všechny potřebné údaje.

 

4. Převzetí vkladové povinnosti k druhému a případně následujícímu dalšímu členskému vkladu členem za trvání členství v bytovém družstvu se sjedná dodatkem ke stávající smlouvě o dalším členském vkladu, vždy s vyznačením, ke kterému předmětu nájmu se tento druhý, případně následující další členský vklad vztahuje.

 

5. Smlouvu o dalším členském vkladu schvaluje podle článku 52 odst. 2. písm. o) členská schůze.

 

 

Článek 13

Více dalších členských vkladů téhož člena

 

1. Má-li být s družstevním podílem a tedy s právy a povinnostmi člena plynoucími z členství v bytovém družstvu spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu a právo nájmu k více než jednomu předmětu nájmu, uvede se ve smlouvě o dalších členských vkladech a v seznamu členů každý další členský vklad samostatně, s určením, který další členský vklad se vztahuje ke kterému předmětu nájmu.

2. Několik členů, popřípadě všichni členové společně se mohou podílet každý svým samostatným dalším členským vkladem ve vzájemně  dojednaném poměru na celkové výši dalšího členského vkladu, který se vztahuje k předmětu nájmu, jehož nájemcem není či nebude žádný z těchto členů.

3. Ve smlouvě o dalším členském vkladu sjednané podle čl. 12 a v seznamu členů se u každého z těchto členů uvede, ke kterému předmětu nájmu, jehož nájemcem je či bude jiná osoba, se každý jednotlivý další členský vklad vztahuje.

4. V případě dalších členských vkladů podle odstavce 2. se ve smlouvě o dalším členském vkladu sjedná také samostatná dohoda mezi družstvem a těmito členy o nakládání s tímto bytem či nebytovým prostorem pro případ, že se v budoucnu uvolní, anebo pro případ, že by mělo dojít k převodu vlastnického práva k tomuto bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví, včetně ujednání o vzájemném způsobu vypořádání dalších členských vkladů mezi těmito členy, kteří se podílejí na celkové výši dalšího členského vkladu, vztahujícího se k tomuto bytu.

 

Článek 14

Vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství

 

1. Není-li  dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu jinak, nelze další členský vklad nebo jeho část za trvání členství vracet, ani jinak vypořádávat, vyjma případu podle odstavce 2.

 

2. Ustanovení odstavce 1. se nevztahuje na případy, kdy dojde k převodu vlastnického práva k jednotce  členovi bytového družstva a další členský vklad  se započítává na kupní cenu za tento převod.

 

3. V případě více dalších členských vkladů téhož člena platí  odstavec 1. a 2. obdobně.